slide 1
Image Slide 3
XIII Międzynarodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Dom Pomocy Społecznej Jędrek

logounia
Walka z COVID-19: kolejny grant dla domów pomocy społecznej – DRUGI NABÓR

Powiat Zgorzelecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” – DRUGI NABÓR Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt zakłada m. in. wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w ww. instytucjach, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r. W ramach grantu wsparciem zostały objęte: Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 27 446,66 zł Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 13 297,30 PLN Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 37 593,92 PLN Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco: – środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu – dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu
Strona Powiatu Zgorzeleckiego 

logounia

Ponad 1,6 mln zł wsparcia na walkę z COVID-19 dla powiatu zgorzeleckiego

Powiat Zgorzelecki otrzymał ponad 1,6 mln zł dofinansowania w ramach grantu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”. Wsparciem zostały objęte domy pomocy społecznej w Zgorzelcu i Opolnie-Zdroju oraz zgorzelecki szpital. W środę 14 października Powiat Zgorzelecki podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej i szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr.: RDPS.09.03.00-02.0022/20. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do powiatów, a za ich pośrednictwem do domów pomocy społecznej oraz szpitali powiatowych. W ramach grantu wsparciem zostały objęte: Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 45.779,58 zł; Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 50.219,83 zł; Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 72.463,59 zł; Wielospecjalistyczny Szpital- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu w kwocie 1.442.807,47 zł. Granty dla domów pomocy społecznej przyznane zostały na doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej tj. maseczki ochronne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji i sprzęt niezbędny do walki z epidemią oraz przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny. Grant dla zgorzeleckiego szpitala umożliwi zakup sprzętu medycznego, w tym m.in.: echokardiograf, dwa respiratory, kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia i rzutem serca oraz łóżka z wagą i wyposażeniem; zakup sprzętu do prowadzenia dezynfekcji tj. preparaty do dezynfekcji, chusteczki do dezynfekcji, rękawice do dezynfekcji, a także zakup wyposażenia obiektowego i budowlanego placówki w postaci dwóch agregatów prądotwórczych. Zakupy te pozwolą na niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-19. Ponadto w Szpitalu Powiatowym w Zgorzelcu zostaną stworzone nowe możliwości diagnostyczne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Przyznany grant umożliwi zachowanie procedur związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarno – epidemiologicznego oraz wzmocni komplementarność świadczeń opieki zdrowotnej w zabezpieczaniu życia i zdrowia. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Strona Powiatu Zgorzeleckiego

logounia


Będzie wsparcie dla domów pomocy społecznej w powiecie zgorzeleckim

Ponad pół miliona złotych grantu trafi łącznie do wszystkich domów pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie zgorzeleckim. To efekt podpisanej właśnie umowy w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w DPS funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. W ramach grantu wsparciem zostały objęte: Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 122.887,50 zł; Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 156.600,00 zł; Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 271.527,00 zł; Dzięki projektowi zostaną przekazane dodatki do wynagrodzeń oraz nagrody za okres od sierpnia do października 2020 r. dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej. Pracownicy wykonują pracę w warunkach epidemicznych, która jest obciążona ogromnym ryzykiem własnego zachorowania. Aktywnie pracują z osobami starszymi, przewlekle lub trwale chorymi, najbardziej narażonymi na zachorowania na COVID-19. Projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Strona Powiatu Zgorzeleckiego
logounia
Walka z COVID-19: kolejny grant dla domów pomocy społecznej

Powiat Zgorzelecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 9.5 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt zakłada wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w ww. instytucjach, zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. W ramach grantu wsparciem zostały objęte: Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 33.067,83 zł Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 25.321,83 PLN Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 55.113,05 PLN Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco: środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowanych Projektu
Strona Powiatu Zgorzeleckiego