slide 1
Image Slide 3
XIII Międzynarodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Opolnie-Zdroju, 59-922 Opolno-Zdrój, Parkowa 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dpsjedrek.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://dpsjedrek.pl.jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych;
  • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo;
  • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-08 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Trwają pracę nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony http://dpsjedrek.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Janowski, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Budynek Administracji DPS „Jędrek” znajduje się przy ulicy Narutowicza 2 Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na brak parkingu i na wzmożony ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Budynek A – wejście główne znajduje się od strony ulicy Parkowej 2. Jest to dom   2- piętrowy. Osoby mające problem z poruszaniem się oraz poruszające się na wózku inwalidzkim  mają dostosowany podjazd do budynku. W każdym pokoju jest zainstalowana sygnalizacja przyzywowa. W budynku A jest zainstalowana winda.

Budynek B – wejście główne znajduje się od strony Narutowicza 1.  Jest to dom  2- piętrowy. Do budynku  jest dostosowany podjazd dla osób niepełnosprawnych mające problemy z poruszaniem się oraz poruszających się na wózku inwalidzkim. W każdym pokoju jest zainstalowana sygnalizacja przyzywowa. Brak windy w budynku.

Dostępność toalety dla interesantów znajduje się na parterze w budynku A. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy zespołu TO i RM oraz pracownicy biura administracji. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Utrudnienia
Brak windy w budynku B.

Dostępność do tłumacza języka migowego

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Dom Pomocy Społecznej  „Jędrek” w Opolnie- Zdroju nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumaczenia języka migowego.